Algemene voorwaarden

Volledigheid en juistheid
Ondanks de zorgvuldige selectie welke wordt besteedt bij het samenstellen van de gerechten of buffeten op sirjames.nl, is het niet onmogelijk dat de informatie die op sirjames.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

Het is niet altijd mogelijk dat fouten (in gegevensverwerking) te voorkomen. Beweringen en mededelingen op de pagina's van sirjames.nl.

Sirjames.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op sirjames.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie en eventuele producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Aansprakelijkheid
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de juistheid van de website sirjames.nl.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website sirjames.nl verkregen is. Sirjames.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker altijd aangeraden om per telefoon of e-mail contact op te nemen met Sir James Catering voor het controleren van de op allergenen betreffende gepubliceerde gegevens.

Wijzigingen
De informatie op sirjames.nl wordt dagelijks up to date gehouden en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

 

Deel dit op Facebook 

 

klik hier